Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä Matkaseuraa.fi -sivuston käyttöehtoja (”Sopimus”) sovelletaan kaikkiin Terra Finland Oy/Matkaseuraa.fi ("Palveluntarjoaja") käyttäjälle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (”Palvelu”). Sopimuksen osapuolet ovat Terra Finland Oy ja Matkaseuraa.fi -sivustoa käyttävä yksityinen henkilö ("Käyttäjä"). Palveluntarjoaja ja Käyttäjä myös yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Sopimus Palvelun käyttämisestä syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Palveluun rekisteröitymisen tai Palvelun käyttämisen yhteydessä.

Rekisteröityminen

Tietyt Palveluntarjoajan palvelut edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä ja käyttäessään Palvelua Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä.

Käyttäjän tunnistautuminen

Sivuston käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, sähköpostiosoitteella tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä..

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistetietonsa huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen tunnistetiedoilla tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse tunnistetiedon oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli tunnistetiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi muutettava tunnistetietonsa ja ilmoitettava asiasta Paleluntarjoajalle.

Palvelut

Palveluntarjoaja voi lisätä ja muuttaa kaikkia Matkaseuraa.fi -sivuston palveluita, niiden osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.

Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Palveluun toimittamasta tai Palvelussa esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipiteistä, suosituksista, neuvoista eikä Palvelussa esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä "Aineisto"). Palveluntarjoaja ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä, ei Palveluntarjoaja, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti mutta rajoituksetta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palvelussa ja että Aineisto on tämän Sopimuksen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Palveluntarjoaja, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Palveluntarjoaja ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Siltä osin kuin Palvelussa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja, tietoja saa esittää ainoastaan suomeksi.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Palvelussa sekä Palveluntarjoajan ja sen konserniyhtiöiden (Palveluntarjoaja ja sen konserniyhtiöt yhdessä ”Konserniyhtiöt”) palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. Palveluntarjoaja voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Palveluntarjoaja voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä Konserniyhtiöille, Palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.

Yksityisyys ja evästeet

Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Palvelun sisältöä ja toiminnallisuutta entistä asiakasystävällisemmäksi ja voi tarjota käyttäjille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.

Palvelussa käytetään sellaisia evästeitä, joita vaaditaan Palvelun toimiseksi oikein, sekä evästeitä, jotka ovat tarpeellisia Palvelun ja Palvelun eri toimintojen kannalta. Näitä välttämättömiä evästeitä ei tarvitse erikseen hyväksyä, sillä niitä vaaditaan Palvelun tuottamiseksi.

Palvelussa käytetään myös Google Analytics – palvelua Palvelun käyttämistä koskevan tiedon keräämiseen. Google Analytics kerää tietoa siitä, kuinka usein käyttäjä vierailee Palvelussa ja millä sivustolla käyttäjä on vieraillut aiemmin. Tietoa käytetään Palvelun teknisen suorituskyvyn parantamiseen, Palvelun eri toimintojen suorituskyvyn optimoimiseen ja Palvelun käytön helpottamiseen. Google Analytics kerää IP-osoitteet niistä Palveluista, joissa käyttäjä on kulloinkin vieraillut. Palveluntarjoaja ei yhdistä Google Analyticsin avulla kerättyä tietoa muihin henkilötietoihin. Googlen mahdollisuudet käyttää ja jakaa Palvelussa vierailuja koskevaa tietoa määritellään Googlen Analyticsin ehdoissa http://www.google.com/analytics/terms/us.html sekä Googlen tietosuojakäytännössä https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

Palvelun käyttö

Palvelua on käytettävä näiden Käyttöehtojen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Palveluntarjoajalle, Konserniyhtiöille tai kolmansille osapuolille. Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli osapuolten välillä on erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Palveluntarjoaja käytön luonteen omassa harkinnassaan.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Palvelua tai Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun tai Palvelun sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

Palvelun saatavilla olo

Palvelu pyritään pitämään käytössä 24/7. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun Palveluntarjoaja on saanut tiedot virheistä. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.

Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa saatavuutta, jos se on tarpeen (a) Palvelun muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

Palveluntarjoajan vastuu Palvelun keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa sanottuun, eikä Palveluntarjoaja vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun, Palvelussa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palveluissa saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Palveluun lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Palveluntarjoaja ja sen lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää niitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä.

Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta Palveluntarjoaja voi estää Käyttäjän Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjän Aineiston ilman varoitusta.

Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Palvelusta kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti;

Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan.

Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietonsa Palvelusta. Mikäli Palveluntarjoaja on alkanut hyödyntää Käyttäjän Aineistoa ennen kuin Käyttäjä on poistanut Aineiston Palvelusta, Palveluntarjoaja voi hyödyntää Aineistoa myös poiston jälkeen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palveluntarjoajan tuottamuksesta aiheutuneet, Asiakkaan osoittamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensisijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Palveluntarjoaja ei myöskään korvaa Käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Palveluntarjoajalle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Palveluntarjoajalle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

Kolmansien osapuolten käyttämistä Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Palveluntarjoaja toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 7.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.